Jerzy Reszke

Petycja w sprawie nowego budynku Dworca Kolejowego Dabrowa Górnicza Strzemieszyce

Stowarzyszenie Samorządne Strzemieszyce występuje o włączenie do  Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023  odbudowy historycznej części budynku dworca w Dąbrowie Górniczej Strzemieszyce jako dworca systemowego dla stacji Dabrowa Górnicza Strzemieszyce.

Liczymy na poparcie naszych przedstawicieli w Sejmie i w Senacie. Liczymy na poparcie wszystkich sprzyjających Strzemieszycom. Ta dziura po dworcu boli.

Jerzy Reszke

Pobierz        Petycja w sprawie odbudowy dworca kolejowego w Strzemieszycach PKP SA

Pismo Pani Beaty Szydło  ODPOWIEDŹ-PANI-POSEŁ-BEATY-SZYDŁO

KRONIKA HARCERSKA 1932 ROK. DRUŻYNA ZE STRZEMIESZYC

To nasz tekst na Świeto Niepodległości. Udostępniamy dzięki uprzejmości Pana Tadeusza Szełęga Kronikę Harcerską z 1932 roku. Kronikę pracy i działalności drużyny ze Strzemieszyc. Harcerze też tworzyli naszą historię.

Strzemieszyce miały bogatą historię harcerstwa przed II Wojną Światową i zaraz po wojnie. Szkoda, ze teraz nie ma u nas miejscowej drużyny. Dzieci należą do druzyn w sąsiednich miastach lub dzielnicach. Wielka szkoda.

Kronika to już dokument historyczny pokazujący jak wyglądało zycie 90 lat temu. Wielu obecnych Mieszkańców przeczyta o swoich krewnych.

Jerzy Reszke

Pobierz  KRONIKA 1932r-II

Wyrok WSA Gliwice w sprawie przedsięwzięcia Nowa Organizacja DSS Recykling

Poniżej podajemy pełną treść wyroku. Nie komentujemy, ale treść uzasadnienia wskazuje, że nasza skarga została potraktowana poważnie i Sąd podzielił nasze zdanie, że inwestycja nie jest dobrze przygotowana. Mamy prawo jako mieszkańcy do uzyskania odpowiedzi na wszystkie zastrzeżenia, jakie wnosimy.  Czekamy obecnie, czy zostanie wniesiona kasacja. Publikujemy pełną treść, bo sądzę, że to jest źródło ważnych informacji dla wszystkich zainteresowanych i dużo mówi o motywach naszego działania. Podejście Sądu pokazuje, że nasze zastrzeżenia nie były wymyślone, tylko mają oparcie w faktach i w przepisach.   Pobierz      wyrok WSA Nowa organizacja

Jerzy Reszke

Odpowiedź Prezydenta Dąbrowy Górniczej

Poniżej umieszczamy pełny tekst  odpowiedzi na pismo Stowarzyszenia Samorządne Strzemieszyce przekazane Prezydentowi Miasta Panu Marcinowi Bazylakowi podczas spotkania z Mieszkańcami Strzemieszyc w dniu 29 października 2019 roku.

Pełny tekst odpowiedzi pobierz Odpowiedzi na pytania zadane przez Stowarzyszenie Samorządne Strzemieszyce_24.12.2019 (1)

 

Komentarze do odpowiedzi na pismo Stowarzyszenia

 

Kredyt zaufania

Spotkanie z Prezydentem Bazylakiem było rzeczywiście ciekawe. I rzec można tłumne. Zasygnalizowaliśmy wiele problemów i czekamy na działania.

Szczególnie ważnym testem dla Prezydenta będzie poznanie i ocena działania firm z ulicy Fabrycznej i Magazynowej oraz ciężkiego transportu na Strzemieszyckiej. To tak na dobry początek.

Cieszyła  obecność na spotkaniu posła Roberta Warwasa, który mimo różnic ideologicznych, partyjnych współpracuje z Prezydentem w sprawach ważnych dla Dąbrowy i jej mieszkańców.

Prezydent Bazylak dostał od nas kredyt zaufania, duży, jeśli się weźmie pod uwagę stan, do którego doprowadzono Strzemieszyce. Dla obu stron, władzy i mieszkańców to „nowy początek”. Przed nami szereg spotkań konsultacyjnych w sprawie układu komunikacji publicznej, statutów i powołania rad dzielnicowych. W tej sytuacji aktywność mieszkańców bezcenna.

                                                                                                Halina Mucha

Czy rozpoczęcie dialogu?

Dostaliśmy odpowiedź na wiele pytań. Nie ze wszystkimi odpowiedziami się zgadzamy, ale najważniejsze jest rozpoczęcie rozmowy. To szansa na wyjaśnienie spornych tematów, do których należą : normy hałasu, otwarcie żłobka, krocionogi, ekrany przy DK94, remonty ulic czy budowa chodników, ale również wspólna dyskusja nad rozwiązaniami, które są potrzebne w Strzemieszycach, jak rewitalizacja terenu stacyjnego, połączenie autobusowe do Gołonoga, sprawa przyszłości terenu przy dawnym Gimnazjum, opłata adiacencka czy inne. Ważne, że przedstawione zostały stanowiska władzy samorządowej i Mieszkańców reprezentowanych przez Stowarzyszenia Samorządne Strzemieszyce. Tematy są trudne,  ale widzę teraz szansę na zmiany i dialog, o który było trudno w poprzedniej kadencji.

                                                                                                    Jerzy Reszke

NADZIEJA UMIERA OSTATNIA czyli przyszłość budynku po Liceum

Na Sesji Rady Miejskiej w dniu 29 sierpnia 2019 roku na wniosek Prezydenta Miasta przyjęto Uchwałę o likwidacji Szkoły Podstawowej nr 24 w Strzemieszycach. Głosami koalicji SLD-PO-TPDG i radnych „niezależnych”. Przykro, że tak kończy się ponad 70-letnia historia szkoły od czasów Liceum, Liceum Medycznego, Gimnazjum i szkoły podstawowej. 

W dalszym ciągu mamy nadzieję. Pani Wiceprezydent Bożena Borowiec zapowiedziała, ze budynek nie zostanie sprzedany i że zostanie rozpatrzona petycja podpisana przez 1780 mieszkańców Strzemieszyc.

Oto treść mojego wystąpienia na Sesji:

W Projekcie Uchwały jest zapis, że mienie likwidowanej  szkoły  przejmuje Gmina Dąbrowa Górnicza. Mam pytanie, co to oznacza w praktyce? Co przede wszystkim z budynkiem?

Społeczność Dzielnicy od kilku lat prowadzi starania o rozwiązanie sytuacji sieci szkół w Strzemieszycach. Te starania są lekceważone i wszystkie propozycje odrzucane. Przypomnę.

W marcu 2017 roku Stowarzyszenie Samorządne Strzemieszyce złożyło wniosek podpisany przez kilkuset mieszkańców o przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie przyszłości szkoły średniej w Strzemieszycach. Proponowaliśmy szeroką dyskusję z udziałem wszystkich zainteresowanych, w tym zakładów pracy, o znalezienie najlepszego rozwiązania. Nasz wniosek o konsultacje społeczne został odrzucony przez Prezydenta Zbigniewa Podrazę. Była również podjęta Uchwała Rady Dzielnicy w sprawie utworzenia szkoły średniej, która pozostała bez odpowiedzi.

W 2018 roku w związku z likwidacją Gimnazjum w budynku została utworzona Szkoła Podstawowa nr 24. Było to działanie wynikające z braku porozumienia  władz miasta z Kuratorium Oświaty. Czwarta szkoła podstawowa w Strzemieszycach jest niepotrzebna i z tym wszyscy się zgadzają.

Wcześniej istniejące szkoły podstawowe przekształcono w Zespoły Szkolno – Przedszkolne tworząc w każdej ze szkół oddziały przedszkolne.

W 2019 roku władze miasta przystąpiły do likwidacji szkoły. I rozpoczęły się protesty. Na złożone w styczniu petycje w sprawie wykorzystania budynku na przedszkole i żłobek Pan Prezydent  pismem z 15 kwietnia 2019 roku odpowiedział, że petycje nie mogą być rozpatrzone pozytywnie, ponieważ Śląski Kurator Oświaty zaopiniował negatywnie zamiar  likwidacji szkoły i za względu na konieczność zapewnienia pomieszczeń dydaktycznych uczniom nie można przeprowadzić adaptacji budynku na inne cele. Czy to oznacza, że po likwidacji będzie możliwe utworzenie przedszkola i żłobka?

W dniu 18 marca 2019 roku Stowarzyszenie Samorządne Strzemieszyce wystosowało do Pana Prezydenta zaproszenie na spotkanie w celu przedstawienia planów działania odnośnie Szkoły Podstawowej nr 24. Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi na zaproszenie.

W dniu 20 sierpnia 2019 roku Stowarzyszenie Samorządne Strzemieszyce złożyło kolejną petycję w sprawie dalszego przeznaczenia budynku po SP nr 24 podpisaną przez 1780 mieszkańców.

Panie Prezydencie , co jeszcze mieszkańcy muszą zrobić, żeby Pan Prezydent  zaczął rozmawiać ? Ile podpisów mamy zebrać?

W uzasadnieniu do Uchwały jest również prawdopodobnie niezgodność ze stanem faktycznym. Dotyczy to stwierdzenia: „podjęcie uchwały zostało poprzedzone uzyskaniem pozytywnej opinii kuratora oświaty”. Proszę o przedstawienie tej opinii. (nie przedstawiono)

Śląski Kurator Oświaty zawetował decyzję Pana Prezydenta  nie tylko w oparciu o analizę sytuacji, ale również po otrzymaniu petycji będącej wnioskiem o wydanie negatywnej opinii podpisanej przez 19 organizacji społecznych działających w Strzemieszycach. Jedynie Stowarzyszenie Przyjaciół Strzemieszyc nie podpisało Petycji.

Śląski Kurator Oświaty wielokrotnie podkreślał uwzględniając opinie mieszkańców, że likwidacja szkoły naruszy zapisy prawa oświatowego i pogorszy warunki nauki dzieci. W piśmie do Posła Roberta Warwasa przedstawił 4 kierunki wykorzystania budynku:

  1. Na utworzenie Przedszkola i Żłobka
  2. Jako obiektu filialnego Szkoły Podstawowej nr 17
  3. Na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych
  4. Utworzenie szkoły dla dorosłych.

Podstawą wszystkich działań powinno być przede wszystkim dobro dzieci. I zapewnienie im jak najlepszych warunków do nauki. Obecna baza szkół ze względu na umieszczenie w budynkach szkolnych przedszkoli, co było błędem  oraz utworzenie siódmych i ósmych klas jest niewystarczająca. Co do tego jest pełna zgodność.                              

 Konieczne jest więc uzyskanie dodatkowej przestrzeni i dodatkowych pomieszczeń lekcyjnych , co zapewni proponowane przez mieszkańców wykorzystanie budynku po byłym Gimnazjum. Nie można pozwolić na utratę budynku mając w perspektywie coraz gorsze warunki do nauki w pozostałych trzech szkołach. Nie można traktować pojedynczej  szkoły jako osobnej instytucji, gdyż tylko kompleksowa analiza sytuacji  w dzielnicy daje  odpowiedź, w jaki sposób stworzyć optymalne warunki do nauki dla dzieci i młodzieży w chwili obecnej i w przyszłości, co jest obowiązkiem społeczeństwa i władz samorządowych.

Strzemieszyce mają bogate tradycje szkolnictwa średniego. Pierwsze liceum powstało dzięki staraniom społecznym jeszcze przed uzyskaniem praw miejskich. Obecny budynek powstał częściowo na gruntach przekazanych w formie darowizny na cele oświatowe. I to też należy brać pod uwagę.

Oczekuję od Pana Prezydenta jasnej i wyczerpującej odpowiedzi , co dalej z budynkiem szkoły i jakie będzie jego przeznaczenie.

Strzemieszyce się dynamicznie rozwijają. W ostatnich latach wybudowano kilkadziesiąt nowych domów, w których zamieszkali przede wszystkim ludzie młodzi. Oznacza to wzrost ilości uczniów i być może w przyszłości budowy nowej szkoły lub przedszkola.

Propozycja przeznaczenia budynku na centralne przedszkole i żłobek jest optymalnym rozwiązaniem.

Gmina ma złe doświadczenia z likwidacją szkół i przedszkoli. Budynek przedszkola przy ul. Kozubka usiłuje się na siłę sprzedać, a sam budynek popada w ruinę. Szkołę w Łęce sprzedano na noclegownię dla bezdomnych. Szkoła w Strzemieszycach Małych jest wykorzystywana, ale budynek Domu Gromadzkiego wykorzystywany przez szkołę sprzedano.

Czy może Pan Prezydent uspokoić mieszkańców, że budynek nie zostanie sprzedany na hotel pracowniczy, a na terenie boiska nie powstanie osiedle? I że budynek pozostanie jako placówka oświatowa?

Przedstawiona Uchwała nie rozwiązuje problemu jaki powstał po likwidacji Gimnazjum. Nie zapowiada rozwiązania tego problemu również w przyszłości. To znaczy otwiera możliwość dowolnego dysponowania budynkiem bez konsultacji społecznych, może nawet wbrew stanowisku mieszkańców.

Jerzy Reszke