Jerzy Reszke

Spotkanie Stowarzyszenia

Z apraszamy na spotkanie w dniu 25 marca 2019 roku

zaproszenie spotkanie

APEL DO ORGANIZACJI W SPRAWIE RATOWANIA SZKOŁY

Stowarzyszenie Samorządne Strzemieszyce zwraca się do wszystkich organizacji działających na terenie Strzemieszyc o poparcie wniosku o ratowanie Szkoły Podstawowej nr 24 i pozostawienie budynku szkoły na cele oświatowe i społeczne.

Treść apelu  2019 apel do organizacji szkoła

Ze swej strony podajemy treść petycji, która może zostać przekazana do Śląskiego Kuratora Oświaty Petycja-do-Kuratora-2019

Strzemieszyce w sprawach ważnych mają jeden głos. Pokażmy, że nie dajemy się podzielić. Prosimy o przekazywanie pism do niedzieli, ponieważ w poniedziałek będzie wydana opinia Kuratora

Jerzy Reszke

Batalia społeczna o uratowanie budynku po Gimnazjum

Wracamy  do głównego tematu dla Strzemieszyc na najbliższe miesiące .
To przyszłość Szkoły Podstawowej nr 24 i wykorzystanie budynku szkoły po jej likwidacji. Rada Miejska podjęła decyzję o rozpoczęciu procedury likwidacji szkoły. Odrzucono mój wniosek o konsultacje społeczne. Wcześniej Prezydent Miasta odrzucił społeczny wniosek o konsultacje  w sprawie przyszłości szkoły. Ta ostatnia decyzja wpisuje się w historię Strzemieszyc po włączeniu do Dąbrowy Górniczej. Zlikwidowano nie tylko miasto, ale stopniowo  dwa domy kultury, kino, komisariat, dworzec PKP, liceum.
 Czy teraz przyszła kolej na szkoły?

W Strzemieszycach wystarczą 3 szkoły podstawowe. Czwarta została utworzona na siłę, na skutek konfliktu władz miasta z Kuratorium  Oświaty w czasie realizacji reformy szkół. Jest jednak problem, bo w dotychczasowych szkołach podstawowych utworzono wcześniej  Zespoły Szkolno-Przedszkolne i teraz, po likwidacji Gimnazjum i wejściu 7 i 8 klasy zrobiło się ciasno.

Strzemieszyce mimo problemów środowiskowych rozwijają się. Powstaje masa nowych domów. Domy stojące puste są chętnie kupowane ze względu na niską cenę. Przybywa przede wszystkim młodych ludzi. Jest szansa, że będzie coraz więcej dzieci, co zresztą widać po przedszkolach.

Dlatego o ile likwidacja czwartej szkoły podstawowej jest koniecznością, to ta decyzja musi być połączona z decyzją o przyszłości budynku po tej szkole, budynku dawnego Liceum i Gimnazjum. Decyzja poprzedzona dokładną analizą demograficzną, analizą wieloletnią przeprowadzoną dla całej dzielnicy, a nie dla jednej szkoły.

Przedszkola zajęły  dużo miejsca w szkołach. Brakuje go dla normalnego funkcjonowania szkoły. To była zła decyzja o umieszczeniu przedszkoli w szkołach podstawowych, nie uwzględniająca reformy i likwidacji gimnazjów. Przedszkola mają złe warunki. W szkołach pojawiła się dwuzmianowość. Stracono budynek po Przedszkolu przy ul. Kozubka przenosząc je do budynku szkolnego. Czyli baza oświatowa została już uszczuplona. Teraz możemy stracić kolejny budynek.

Jedynym wyjściem , jakie widzimy w tej sytuacji, jest wykorzystanie budynku po SP nr 24 na centralne przedszkole i przeniesienie do niego przedszkoli ze szkół podstawowych, co stworzy miejsce na normalne funkcjonowanie tych szkół. Nie tylko miejsca dla klas 7 i 8, ale też na np. świetlice, stołówki, harcówki czy inne sale. To jest chyba jedyny słuszny kierunek myślenia o przyszłości oświaty w Strzemieszycach, myślenia o jak najlepszych warunkach do nauki dla dzieci przy zachowaniu istniejącej bazy oświatowej.

Budynek SP nr 24 jest duży. Mógłby również pomieścić inne niezbędne społecznie instytucje. Potrzebny jest żłobek. Potrzebna świetlica środowiskowa, świetlica dziennego pobytu dla seniorów, miejsce na organizacje społeczne. Jest wprawdzie nowa biblioteka, ale do dzisiaj nie ma zgody na prowadzenie w niej działalności organizacji społecznych. Nie jest ona też z gumy i ma inne cele.

Pamiętamy, co stało się ze szkołami w Strzemieszycach Małych i w Łęce.  Musimy podjąć walkę o utrzymanie budynku na cele oświatowe. Potrzebna jest mobilizacja rodziców, mieszkańców, organizacji społecznych.  Strzemieszyce wbrew temu, co niektórzy głoszą, już kilka lat temu się obudziły. Obecnie jest potrzeba, aby pokazały, że mieszkańcy tworzą społeczeństwo obywatelskie, które potrafi wspólnie działać i porozumieć się dla realizacji wspólnego celu, mimo występujących różnic i uprzedzeń.

Rozmawiałem w Kuratorium Oświaty, mamy poparcie, a szkoła nie może zostać zlikwidowana bez zgody kuratora. Mamy poparcie Posła Roberta Warwasa. Potrzeba jeszcze zdecydowanej akcji nas samych.

Apeluję o jak najszersze wysyłanie zamieszczonych petycji do przedstawionych urzędów. Indywidualnie, zbiorowo, w zaproponowanej treści lub według indywidualnych propozycji. To w tej chwili jedyne wyjście wybiegające w przyszłość, ale zapewniające najlepsze warunki do nauki nowym pokoleniom. Wspominałem o idei utworzenia szkoły średniej. To było zadanie dla systemu oświaty przed reformą. Obecnie , przy bogatej ofercie szkół średnich Dąbrowy i Sosnowca optymalnym  wyjściem  jest stworzenie centrum społeczno-wychowawczego dla dzielnicy z dużym przedszkolem, żłobkiem i świetlicami środowiskowymi.

Są programy rządowe, miasto ma też duże środki. Jest szansa.

Jeryz Reszke

Stowarzyszenie Samorządne Strzemieszyce

 

Petycja do Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza

Adres email:    mbazylak@dabrowa-gornicza.pl    Adres pocztowy: Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza  UL. GRANICZNA 21
41-300 DĄBROWA GÓRNICZA

Pobierz  Petycja do Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza 2019

 

Petycja do Śląskiego Kuratora Oświaty

Adres email:   sosnowiec@kuratorium.katowice.pl   Adres pocztowy:  Śląskie Kuratorium Oświaty  DELEGATURA W Sosnowcu ul. Krzywa 2, 41-200 Sosnowiec

pobierz  Petycja do Kuratora 2019

 

Kadencja od kompromitacji do kompromitacji

Obecna kadencja Rady Miejskiej rozpoczeła się od kompromitacji. Został odrzucony mój wniosek o powołanie Komisja Nadzwyczajnej dla rozwiazania zagrozeń środowiskowych w Strzemieszycach. Wszyscy byli przeciw. Jak jest każdy widzi i czuje. Codziennie każdy sprawdza, czy dzisiaj będzie fetor. Przez 4 lata nie rozwiązano problemu pyłów, smrodu, hałasu i ciężkiego transportu. Dla mnie jest to całkowicie nie do przyjęcia, bo to są podstawowe zadania samorządu. Działać na rzecz mieszkańców.

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej przegłosowano przyjęcie protokołu z kontroli Rady Dzielnicy. Protokół kuriozum z błędami prawnymi, które nie przeszkodziły Radnym z koalicji rządzącej przegłosowania protokołu. Zastrzeżenia, które zgłosiłem, dotycza:

 1. Upoważnienie do kontroli dotyczyło  kontroli organów dzielnicy. Według protokołu kontroli poddano tylko Radę Dzielnicy. Brak jest informacji o kontroli Zarządu Dzielnicy.
 2. Jakie jest umocowanie prawne Pana Bogdana Banasika do reprezentowania Rady Dzielnicy? Według mnie nie ma takiego.
 3. Gdzie jest określone w Statucie Rady Dzielnicy stanowisko Przewodniczący Zarządu Rady Dzielnicy? Ewidentny błąd świadczący o braku znajomości Statutu.
 4. Radny Zbigniew Piątek nie brał udziału w pracach zespołu, a jest wymieniony
 5. W jaki sposób zostały udostępnione dokumenty Komisji Prawno-Organizacyjnej, jeżeli Komisja nie otrzymała takiego wniosku?
 6. Gdzie jest ujęty w protokole wniosek pokontrolny?
 7. Nie określono w protokole miejsca kontroli
 8. Nie określono w protokole czasu kontroli
 9. Czy na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej był Prezydent Miasta?
  37. 1. Kontrola kończy się omówieniem wyniku kontroli na najbliższym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, w której powinien uczestniczyć kierownik kontrolowanej jednostki, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Prezydent Miasta, a w uzasadnionych okolicznościach również Przewodniczący Rady.

Nie był nawet zaproszony.

Prośba Komisji o obecność: Sekretarz Miasta I. Bednarska, Naczelnik Wydziału Oświaty M. Durbacz, Radca Prawny Urzędu Miejskiego Ł. Zygmunt.

Oprócz zastrzeżeń formalnych są również zastrzeżenia merytoryczne

 Zespół kontrolny nie zbadał:

 1. Umocowania prawnego powołania dwóch Wiceprzewodniczących Rady Dzielnicy. Na podstawie Uchwały nr 2/2014 określono liczbę wiceprzewodniczących na 1.

Na podstawie Uchwały nr 7/2016 na Wiceprzewodniczącą Rady wybrano Radną  Alicję Wiatrowską-Cieplak

Na podstawie Uchwały nr 4/2017 na Wiceprzewodniczącego Rady wybrano Radnego Adama KopciaJest to niezgodne z Uchwałą nr 2/2014 ograniczającą ilość wiceprzewodniczących do jednego. Uchwały-1Uchwały-3Uchwały-4

 1. Nie sprawdzono sposobu rozpatrzenia skarg grupy radnych, czym naruszono zalecenie Wojewody Śląskiego w piśmie nr KOI.140.52.2017 z dnia 02-10-2017 r., w którym Wojewoda Śląski wskazał że brak rozpatrzenia skarg jest nieprawidłowością w pracy Rady Miejskiej i naruszeniem art. 229 pkt 1 Kpa.
 2. Nie rozpatrzono Uchwały nr 7/2017 w której zawieszono stosowanie regulaminów. Według Statutu jednostki pomocniczej
  42. 1. Prace Rady i Zarządu Dzielnicy określają regulaminy wewnętrzne ustalone przez te organy. W jaki sposób po zawieszeniu regulaminów Rada i Zarząd mogły funkcjonować? Uchwały-2
 3. Nie rozpatrzono Uchwały nr 1/2017 w której przyjęto sprawozdanie z pracy za 2016 rok. Sprawozdanie jest załącznikiem do Uchwały. Jest jedna uchwała i dwa załączniki: jeden przedstawiony Komisji Prawno-Organizacyjnej z adnotacją 2017-01-23 i drugi z adnotacją 2017-05-24 na sesję Rady Miejskiej. Oba załączniki- sprawozdania różnią się, czyli zostały przerobione, co oznacza przerobienie dokumentów niedopuszczalne przepisami Kodeksu  sprawozdanie 1       sprawozdanie 2

Ta uchwała o przyjęciu protokołu, sposób głosowania, wprowadzenie tej uchwały na ostatniej sesji po 7 miesiącach kontroli, niechlujność w treści protokołu, brak sprawdzenia zarzutów pokazuje, że obecne władze wykorzystuję wszystkie dostępne środki do prowadzenia walki politycznej ze wszystkimi, którzy przeszkadzają tej władzy. Czy Rada Dzielnicy wybierając dwóch Wiceprzewodniczących mimo wczesniejszej uchwały, że może być tylko jeden Wiceprzewodniczący lub zawieszając stosowanie Regulaminu, do którego stosowania jest zobowiązana, działa zgodnie z prawem. Czy przerobienie dokumentu jest zgodne z prawem? 

Czy przy obecnych kłamstwach wygłaszanych na moj temat, że miałem wpływ na brak realizacji Parku Grabocin przez Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy (tak brzmi prawidłowa nazwa funkcji) nie chodzi o jego uwiarygodnienie? Moim kosztem. Smutne, że Rada Miejska dzięki przewadze głosów stosuje takie metody uwiarygadniając kłamstwa i pozwala na łamanie prawa. Niszcząc ideę samorządnosci o którą walcze, walcząc o inne prawa dla Rad Dzielnic.

Przedstawiam część dokumentów, zeby każdy mógł wyrobić sobie zdanie.

Jerzy Reszke

BIULETYN JUBILEUSZOWY NR 27/2018

Drodzy Czytelnicy, Mieszkańcy Strzemieszyc !

To już 5 lat, jak działa Stowarzyszenie Samorządne Strzemieszyce. Zorganizowaliśmy się w odpowiedzi na zagrożenia, jakie skumulowały się w naszej dzielnicy. Mamy sukcesy i porażki w obronie naszego miejsca do życia. Przed nami jeszcze długa droga, by Strzemieszyce, z degradowanej przez przemysł części Dąbrowy Górniczej, stały się normalną, przyjazną i bezpieczną dla swoich mieszkańców dzielnicą. 4 lata temu, mając wiedzę o stanie środowiska, podjęliśmy decyzję, by rekomendować członków Samorządnych Strzemieszyc na kandydatów do Rady Miejskiej. Mandat radnego uzyskał Jerzy Reszke, który w wyjątkowo rzetelny sposób zabiegał o nasze sprawy w Radzie i wielu instytucjach. W tym roku Samorządne Strzemieszyce uzyskały dla swoich przedstawicieli dwa miejsca na liście wyborczej PIS-u, jedynej partii, która już na początku naszej działalności okazała zainteresowanie naszymi problemami i służyła pomocą. Jerzy Reszke i Alicja Cieplak to sprawdzeni obrońcy naszej małej Ojczyzny. Oboje uczestniczyli od początku we wszystkich działaniach Samorządnych Strzemieszyc, a dzięki ich wysiłkowi, udało się zatrzymać transport trujących odpadów z Salwadoru, zablokować budowę kompostowni Remondisu, wykryć i zgłosić wiele nielegalnych składowisk odpadów, przeprowadzić badania środowiska przez pracowników wyższych uczelni, zorganizować Konferencje Ekologiczne i spotkania z przedstawicielami władz, policji, kolei… Tacy ludzie nie zawiodą, nie zniechęca się, nie pozostawią mieszkańców samymi sobie. Ich dorobek to 5 lat działalności na rzecz zbudowania Dąbrowy jako miasta RÓWNYCH SZANS WSZYSTKICH DZIELNIC I MIESZKAŃCÓW.

POBIERZ bIULETYN Biuletyn 27 Jubileuszowy-merged

POBIERZ DODATEK ZIELONE DZIELNICE  Biuletyn 27 Zielone Dzielnice Dąbrowy Górniczej