Kadencja od kompromitacji do kompromitacji

Obecna kadencja Rady Miejskiej rozpoczeła się od kompromitacji. Został odrzucony mój wniosek o powołanie Komisja Nadzwyczajnej dla rozwiazania zagrozeń środowiskowych w Strzemieszycach. Wszyscy byli przeciw. Jak jest każdy widzi i czuje. Codziennie każdy sprawdza, czy dzisiaj będzie fetor. Przez 4 lata nie rozwiązano problemu pyłów, smrodu, hałasu i ciężkiego transportu. Dla mnie jest to całkowicie nie do przyjęcia, bo to są podstawowe zadania samorządu. Działać na rzecz mieszkańców.

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej przegłosowano przyjęcie protokołu z kontroli Rady Dzielnicy. Protokół kuriozum z błędami prawnymi, które nie przeszkodziły Radnym z koalicji rządzącej przegłosowania protokołu. Zastrzeżenia, które zgłosiłem, dotycza:

 1. Upoważnienie do kontroli dotyczyło  kontroli organów dzielnicy. Według protokołu kontroli poddano tylko Radę Dzielnicy. Brak jest informacji o kontroli Zarządu Dzielnicy.
 2. Jakie jest umocowanie prawne Pana Bogdana Banasika do reprezentowania Rady Dzielnicy? Według mnie nie ma takiego.
 3. Gdzie jest określone w Statucie Rady Dzielnicy stanowisko Przewodniczący Zarządu Rady Dzielnicy? Ewidentny błąd świadczący o braku znajomości Statutu.
 4. Radny Zbigniew Piątek nie brał udziału w pracach zespołu, a jest wymieniony
 5. W jaki sposób zostały udostępnione dokumenty Komisji Prawno-Organizacyjnej, jeżeli Komisja nie otrzymała takiego wniosku?
 6. Gdzie jest ujęty w protokole wniosek pokontrolny?
 7. Nie określono w protokole miejsca kontroli
 8. Nie określono w protokole czasu kontroli
 9. Czy na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej był Prezydent Miasta?
  37. 1. Kontrola kończy się omówieniem wyniku kontroli na najbliższym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej, w której powinien uczestniczyć kierownik kontrolowanej jednostki, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Prezydent Miasta, a w uzasadnionych okolicznościach również Przewodniczący Rady.

Nie był nawet zaproszony.

Prośba Komisji o obecność: Sekretarz Miasta I. Bednarska, Naczelnik Wydziału Oświaty M. Durbacz, Radca Prawny Urzędu Miejskiego Ł. Zygmunt.

Oprócz zastrzeżeń formalnych są również zastrzeżenia merytoryczne

 Zespół kontrolny nie zbadał:

 1. Umocowania prawnego powołania dwóch Wiceprzewodniczących Rady Dzielnicy. Na podstawie Uchwały nr 2/2014 określono liczbę wiceprzewodniczących na 1.

Na podstawie Uchwały nr 7/2016 na Wiceprzewodniczącą Rady wybrano Radną  Alicję Wiatrowską-Cieplak

Na podstawie Uchwały nr 4/2017 na Wiceprzewodniczącego Rady wybrano Radnego Adama KopciaJest to niezgodne z Uchwałą nr 2/2014 ograniczającą ilość wiceprzewodniczących do jednego. Uchwały-1Uchwały-3Uchwały-4

 1. Nie sprawdzono sposobu rozpatrzenia skarg grupy radnych, czym naruszono zalecenie Wojewody Śląskiego w piśmie nr KOI.140.52.2017 z dnia 02-10-2017 r., w którym Wojewoda Śląski wskazał że brak rozpatrzenia skarg jest nieprawidłowością w pracy Rady Miejskiej i naruszeniem art. 229 pkt 1 Kpa.
 2. Nie rozpatrzono Uchwały nr 7/2017 w której zawieszono stosowanie regulaminów. Według Statutu jednostki pomocniczej
  42. 1. Prace Rady i Zarządu Dzielnicy określają regulaminy wewnętrzne ustalone przez te organy. W jaki sposób po zawieszeniu regulaminów Rada i Zarząd mogły funkcjonować? Uchwały-2
 3. Nie rozpatrzono Uchwały nr 1/2017 w której przyjęto sprawozdanie z pracy za 2016 rok. Sprawozdanie jest załącznikiem do Uchwały. Jest jedna uchwała i dwa załączniki: jeden przedstawiony Komisji Prawno-Organizacyjnej z adnotacją 2017-01-23 i drugi z adnotacją 2017-05-24 na sesję Rady Miejskiej. Oba załączniki- sprawozdania różnią się, czyli zostały przerobione, co oznacza przerobienie dokumentów niedopuszczalne przepisami Kodeksu  sprawozdanie 1       sprawozdanie 2

Ta uchwała o przyjęciu protokołu, sposób głosowania, wprowadzenie tej uchwały na ostatniej sesji po 7 miesiącach kontroli, niechlujność w treści protokołu, brak sprawdzenia zarzutów pokazuje, że obecne władze wykorzystuję wszystkie dostępne środki do prowadzenia walki politycznej ze wszystkimi, którzy przeszkadzają tej władzy. Czy Rada Dzielnicy wybierając dwóch Wiceprzewodniczących mimo wczesniejszej uchwały, że może być tylko jeden Wiceprzewodniczący lub zawieszając stosowanie Regulaminu, do którego stosowania jest zobowiązana, działa zgodnie z prawem. Czy przerobienie dokumentu jest zgodne z prawem? 

Czy przy obecnych kłamstwach wygłaszanych na moj temat, że miałem wpływ na brak realizacji Parku Grabocin przez Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy (tak brzmi prawidłowa nazwa funkcji) nie chodzi o jego uwiarygodnienie? Moim kosztem. Smutne, że Rada Miejska dzięki przewadze głosów stosuje takie metody uwiarygadniając kłamstwa i pozwala na łamanie prawa. Niszcząc ideę samorządnosci o którą walcze, walcząc o inne prawa dla Rad Dzielnic.

Przedstawiam część dokumentów, zeby każdy mógł wyrobić sobie zdanie.

Jerzy Reszke