NADZIEJA UMIERA OSTATNIA czyli przyszłość budynku po Liceum

Na Sesji Rady Miejskiej w dniu 29 sierpnia 2019 roku na wniosek Prezydenta Miasta przyjęto Uchwałę o likwidacji Szkoły Podstawowej nr 24 w Strzemieszycach. Głosami koalicji SLD-PO-TPDG i radnych „niezależnych”. Przykro, że tak kończy się ponad 70-letnia historia szkoły od czasów Liceum, Liceum Medycznego, Gimnazjum i szkoły podstawowej. 

W dalszym ciągu mamy nadzieję. Pani Wiceprezydent Bożena Borowiec zapowiedziała, ze budynek nie zostanie sprzedany i że zostanie rozpatrzona petycja podpisana przez 1780 mieszkańców Strzemieszyc.

Oto treść mojego wystąpienia na Sesji:

W Projekcie Uchwały jest zapis, że mienie likwidowanej  szkoły  przejmuje Gmina Dąbrowa Górnicza. Mam pytanie, co to oznacza w praktyce? Co przede wszystkim z budynkiem?

Społeczność Dzielnicy od kilku lat prowadzi starania o rozwiązanie sytuacji sieci szkół w Strzemieszycach. Te starania są lekceważone i wszystkie propozycje odrzucane. Przypomnę.

W marcu 2017 roku Stowarzyszenie Samorządne Strzemieszyce złożyło wniosek podpisany przez kilkuset mieszkańców o przeprowadzenie konsultacji społecznych w sprawie przyszłości szkoły średniej w Strzemieszycach. Proponowaliśmy szeroką dyskusję z udziałem wszystkich zainteresowanych, w tym zakładów pracy, o znalezienie najlepszego rozwiązania. Nasz wniosek o konsultacje społeczne został odrzucony przez Prezydenta Zbigniewa Podrazę. Była również podjęta Uchwała Rady Dzielnicy w sprawie utworzenia szkoły średniej, która pozostała bez odpowiedzi.

W 2018 roku w związku z likwidacją Gimnazjum w budynku została utworzona Szkoła Podstawowa nr 24. Było to działanie wynikające z braku porozumienia  władz miasta z Kuratorium Oświaty. Czwarta szkoła podstawowa w Strzemieszycach jest niepotrzebna i z tym wszyscy się zgadzają.

Wcześniej istniejące szkoły podstawowe przekształcono w Zespoły Szkolno – Przedszkolne tworząc w każdej ze szkół oddziały przedszkolne.

W 2019 roku władze miasta przystąpiły do likwidacji szkoły. I rozpoczęły się protesty. Na złożone w styczniu petycje w sprawie wykorzystania budynku na przedszkole i żłobek Pan Prezydent  pismem z 15 kwietnia 2019 roku odpowiedział, że petycje nie mogą być rozpatrzone pozytywnie, ponieważ Śląski Kurator Oświaty zaopiniował negatywnie zamiar  likwidacji szkoły i za względu na konieczność zapewnienia pomieszczeń dydaktycznych uczniom nie można przeprowadzić adaptacji budynku na inne cele. Czy to oznacza, że po likwidacji będzie możliwe utworzenie przedszkola i żłobka?

W dniu 18 marca 2019 roku Stowarzyszenie Samorządne Strzemieszyce wystosowało do Pana Prezydenta zaproszenie na spotkanie w celu przedstawienia planów działania odnośnie Szkoły Podstawowej nr 24. Do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy odpowiedzi na zaproszenie.

W dniu 20 sierpnia 2019 roku Stowarzyszenie Samorządne Strzemieszyce złożyło kolejną petycję w sprawie dalszego przeznaczenia budynku po SP nr 24 podpisaną przez 1780 mieszkańców.

Panie Prezydencie , co jeszcze mieszkańcy muszą zrobić, żeby Pan Prezydent  zaczął rozmawiać ? Ile podpisów mamy zebrać?

W uzasadnieniu do Uchwały jest również prawdopodobnie niezgodność ze stanem faktycznym. Dotyczy to stwierdzenia: „podjęcie uchwały zostało poprzedzone uzyskaniem pozytywnej opinii kuratora oświaty”. Proszę o przedstawienie tej opinii. (nie przedstawiono)

Śląski Kurator Oświaty zawetował decyzję Pana Prezydenta  nie tylko w oparciu o analizę sytuacji, ale również po otrzymaniu petycji będącej wnioskiem o wydanie negatywnej opinii podpisanej przez 19 organizacji społecznych działających w Strzemieszycach. Jedynie Stowarzyszenie Przyjaciół Strzemieszyc nie podpisało Petycji.

Śląski Kurator Oświaty wielokrotnie podkreślał uwzględniając opinie mieszkańców, że likwidacja szkoły naruszy zapisy prawa oświatowego i pogorszy warunki nauki dzieci. W piśmie do Posła Roberta Warwasa przedstawił 4 kierunki wykorzystania budynku:

  1. Na utworzenie Przedszkola i Żłobka
  2. Jako obiektu filialnego Szkoły Podstawowej nr 17
  3. Na potrzeby Zespołu Szkół Technicznych
  4. Utworzenie szkoły dla dorosłych.

Podstawą wszystkich działań powinno być przede wszystkim dobro dzieci. I zapewnienie im jak najlepszych warunków do nauki. Obecna baza szkół ze względu na umieszczenie w budynkach szkolnych przedszkoli, co było błędem  oraz utworzenie siódmych i ósmych klas jest niewystarczająca. Co do tego jest pełna zgodność.                              

 Konieczne jest więc uzyskanie dodatkowej przestrzeni i dodatkowych pomieszczeń lekcyjnych , co zapewni proponowane przez mieszkańców wykorzystanie budynku po byłym Gimnazjum. Nie można pozwolić na utratę budynku mając w perspektywie coraz gorsze warunki do nauki w pozostałych trzech szkołach. Nie można traktować pojedynczej  szkoły jako osobnej instytucji, gdyż tylko kompleksowa analiza sytuacji  w dzielnicy daje  odpowiedź, w jaki sposób stworzyć optymalne warunki do nauki dla dzieci i młodzieży w chwili obecnej i w przyszłości, co jest obowiązkiem społeczeństwa i władz samorządowych.

Strzemieszyce mają bogate tradycje szkolnictwa średniego. Pierwsze liceum powstało dzięki staraniom społecznym jeszcze przed uzyskaniem praw miejskich. Obecny budynek powstał częściowo na gruntach przekazanych w formie darowizny na cele oświatowe. I to też należy brać pod uwagę.

Oczekuję od Pana Prezydenta jasnej i wyczerpującej odpowiedzi , co dalej z budynkiem szkoły i jakie będzie jego przeznaczenie.

Strzemieszyce się dynamicznie rozwijają. W ostatnich latach wybudowano kilkadziesiąt nowych domów, w których zamieszkali przede wszystkim ludzie młodzi. Oznacza to wzrost ilości uczniów i być może w przyszłości budowy nowej szkoły lub przedszkola.

Propozycja przeznaczenia budynku na centralne przedszkole i żłobek jest optymalnym rozwiązaniem.

Gmina ma złe doświadczenia z likwidacją szkół i przedszkoli. Budynek przedszkola przy ul. Kozubka usiłuje się na siłę sprzedać, a sam budynek popada w ruinę. Szkołę w Łęce sprzedano na noclegownię dla bezdomnych. Szkoła w Strzemieszycach Małych jest wykorzystywana, ale budynek Domu Gromadzkiego wykorzystywany przez szkołę sprzedano.

Czy może Pan Prezydent uspokoić mieszkańców, że budynek nie zostanie sprzedany na hotel pracowniczy, a na terenie boiska nie powstanie osiedle? I że budynek pozostanie jako placówka oświatowa?

Przedstawiona Uchwała nie rozwiązuje problemu jaki powstał po likwidacji Gimnazjum. Nie zapowiada rozwiązania tego problemu również w przyszłości. To znaczy otwiera możliwość dowolnego dysponowania budynkiem bez konsultacji społecznych, może nawet wbrew stanowisku mieszkańców.

Jerzy Reszke