O NAS

Jesteśmy mieszkańcami Strzemieszyc i osobami  związanymi  ze Strzemieszycami więzami rodzinnymi, pracą lub sympatią do tego miejsca i społeczności je tworzącej.  Patrzymy  z ogromnym niepokojem na degradację dzielnicy  w ostatnich latach    i niszczenie jego podstawowych funkcji życiowych i infrastruktury. W ostatnich latach na naszym terenie zlikwidowano  lub zamknięto większość instytucji cywilizacyjnych niezbędnych dla funkcjonowania współczesnego społeczeństwa.  W zamian za to Strzemieszyce stały się wysypiskiem śmieci dla Dąbrowy Górniczej . Planuje się jeszcze dodatkowo budowę kompostowni i rozbudowę innych zakładów przerobu odpadów.

A Strzemieszyce zasługują na inne traktowanie. Na ich terenie znajduje się duża część  ArcelorMittal Poland i  Koksowni, huta szkła i inne zakłady. Dlaczego za te uciążliwości i zanieczyszczenie środowiska  nie ma za to żadnej rekompensaty dla mieszkańców ?

Dla władz Dąbrowy Strzemieszyce stały się peryferiami, które są traktowane jak dzielnica, której nic się nie zależy.
Czy dłużej mamy milczeć i pozwalać na niszczenie naszego miasta ?

Chcemy zatrzymać ten proces. Uważamy, że trzeba zacząć od zorganizowania się, bo razem jest łatwiej. Mimo różnych poglądów politycznych chcemy działać wspólnie.  Łączy nas jeden cel walki  o przyszłość Strzemieszyc. Walki o inne życie niż stworzyły nam władze Dąbrowy Górniczej. 

Budowa lub projekty budowy nowych zakładów przerobu śmieci spowodowały w Strzemieszycach w ostatnim roku  wzrost aktywności mieszkańców na wielu płaszczyznach. Popieramy tę aktywność. Uważamy, że należy współpracować, żeby osiągać korzyści dla całej społeczności. Chcemy współdziałać , a nie rywalizować. Łączyć we wspólnym froncie działań dla osiągniecia wspólnych celów.  Różnimy się wyrażanym przez nas stanowiskiem, że podstawą wszystkich działań powinno być odzyskanie samodzielności samorządowej, bo wtedy będziemy mieć realny wpływ na władze samorządowe, które będą musiały liczyć się z głosem mieszkańców. Takiego realnego prawa obecnie nie mamy. Jako dzielnica Dąbrowy Górniczej możemy wybierać jednego radnego. Przeprowadzić jakiekolwiek referendum w całej gminie byłoby niezwykle trudno. Miasta, które wchłonęły sąsiednie miejscowości i gminy, nie doprowadziły do wytworzenia wspólnot, które łączą więzi i wspólne cele. Tak jest w Dąbrowie Górniczej. Uważamy, że Strzemieszyce wykazały, że są taką wspólnotą i mają prawo do decydowania o sobie. Nie jest istotne, czy będziemy w powiecie będzińskim, tak jak do 1975 roku, czy zostanie przyjęte inne rozwiązanie. Może najlepsze byłoby utworzenie nowego powiatu z miasta Dąbrowy Górniczej, bo trzeba liczyć się ze zmianami, jakie zaszły w ostatnich 30 latach i rozwojem miast. 

 Cele Stowarzyszenia określa nasz Regulamin. Należą do nich : 

1) Działanie na rzecz samodzielności samorządowej i administracyjnej dzielnic Dąbrowy Górniczej  Strzemieszyce Wielkie i Strzemieszyce Małe.

2) Ochrona środowiska naturalnego i  warunków życia mieszkańców oraz ułatwianie dostępu do informacji o środowisku. 

3) Pobudzanie świadomości ekologicznej społeczeństwa oraz kształtowanie korzystnych 

dla środowiska naturalnego postaw i zachowań obywateli. 

4) Ochrona zdrowia i życia ludzi przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń. 

5) Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom oraz promowanie proekologicznego 

zagospodarowania odpadów. 

6)  Promowanie i urzeczywistnianie zasady zrównoważonego rozwoju. 

7) Podejmowanie działań na rzecz rozwoju demokracji lokalnej, pobudzanie aktywności 

społecznej i dalszego upodmiotowienia społeczeństwa, przeciwdziałanie korupcji, 

upowszechnianie oraz ochrona wolności i praw człowieka. 

8) Zachowanie, ochrona i odtwarzanie środowiska kulturowego. 

Cele określone w Regulaminie pokazują szeroki zakres kierunków naszych działań i dążeń. Tak widzimy potrzeby naszego miasta i do ich zrealizowania będziemy zmierzać.